Hiện đại

Là những truyện được xây dựng trên bối cảnh thời hiện đại, tức là thời đại chúng ta đang sinh sống

TÁC GIẢ TIÊU BIỂU

Ân Tầm

13 tác phẩm

Vô Danh

12 tác phẩm

Phi Yến

10 tác phẩm