Quân nhân

Quân nhân: truyện thường có nam chính(có thể có nữ) là cảnh sát đặc vụ, quân nhân, đặc công,... sinh hoạt trong quân đội.

TÁC GIẢ TIÊU BIỂU

Canh Tân

4 tác phẩm

Kiết Dữ 2

2 tác phẩm