Thương trường

Thương trường: xây dựng bối cảnh trong công ty, tình tiết của chuyện thường là những vấn đề liên quan đến đối đầu, tranh đoạt, hợp tác, kinh doanh trên thương trường.

TÁC GIẢ TIÊU BIỂU

Miusa

1 tác phẩm

Lạc Dao Dao

1 tác phẩm

Linh Linh

1 tác phẩm